Stipendiefond PATA (om Mats Jonsson)

Mats Jonsson stod på något märkligt sätt oss alla nära och det är svårt att tänka sig PATA Chapter Sweden och ANTOR utan hans inspirerande och engagerande deltagande. Vår minnesfond har som mål att framför allt ge de unga inom vår bransch möjligheten att förkovra sig inom skilda kulturer och annorlunda natur och öka förståelsen i ”mötet” med dessa samt att dessutom kommunicera den kunskapen vidare, vilket var något av Mats adelsmärke.

Fondens ändamål
Fondens ändamål är att öka och förstärka kunskapen om och förståelsen för utländska destinationer i huvudsak inom natur- och kulturområdena, i Mats Jonsson anda.

Målgrupp
Fonden vänder sig till alla anställda inom resebranschen och elever på KY/Högskoleutbildning i turism och speciellt då den yngre generationen.
OBS! Sökande skall ha varit individuell medlem i PATA Sweden Chapter minst 1 år eller gått på KY-/Högskoleutbildning minst 1 år. Den sökande måste i sin ansökan ange relevant aktivitet och ändamål för användandet av utdelade medel. Endast resmål som är medlemmar i PATA och/eller ANTOR kan komma ifråga. Redan påbörjad aktivitet kan ej komma ifråga för sökande av fondmedel.

Ansökan
Ansökan gör du här och skall vara styrgruppen tillhanda senast 1 februari eller 1 september. Besked lämnas till sökande en månad senare.
Ansökan ska innehålla namn, ålder, reseföretag/utbildningsanstalt samt motivering för att erhålla stipendium.

Redovisning
Efter avslutad aktivitet skall stipendiaten, inom fyra veckor lämna skriftlig rapport.
Han/Hon skall dessutom muntligen redogöra för sin aktivitet vid något av PATA:s och/eller ANTOR;s arrangemang.

Beslut och utdelning
Fondmedel utdelas 2 gånger/år med ett belopp av högst 10.000 kr per stipendiat. Summan fastställs beroende av resmål och aktivitet. Fondmedel som tilldelas sökande utdelas till 50 % före aktivitetens igångsättande och resterande 50 % efter inlämnande av rapporten.

Vem beslutar om fondmedlen?
Fondmedel fördelas av en styrgrupp bestående av fem personer, två från PATA, en från ANTOR, en från Mats Jonssons familj samt en neutral som utses av PATA och ANTOR gemensamt. Enkel majoritet tillämpas. Styrgruppens beslut  kan ej överklagas.

Grundkriterier för att kunna söka stipendium är:

  • Sökande skall ha varit individuell medlem i PATA Sweden Chapter minst 1 år eller gått på KY-/Högskoleutbildning minst 1 år.
  • Ansökan skickas till matsjonssonsminnesfond@gmail.com
  • Ansökan skall vara PATA tillhanda senast 1 februari eller 1 september.
  • Skriftlig rapport, med bilder, skall vara PATA tillhanda senast 4 veckor efter hemkomsten. Dessutom skall man vara beredd att, muntligen, redogöra för sin aktivitet vid något av PATA:s och/eller ANTOR;s arrangemang.
  • PATA förbehåller sig rätten att publicera rapporten på hemsidan.
  • Av beviljat stipendium erhålls 50% inför resan och resterande efter att rapporten är PATA tillhanda.